Regulamin

I.Postanowienia ogólne

1.Niniejszy Regulamin stanowi podstawę prawną określającą zasady korzystania ze sklepu internetowego ENERGIATLUMACZY.PL.

2.Kupujący, dokonując zakupów w sklepie internetowym ENERGIATLUMACZY.PL, akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu oraz zobowiązuje się ich przestrzegać.

3.Sposobem porozumiewania się ENERGIATŁUMACZY.PL z Kupującym jest korespondencja e-mailowa na adres: sklep@energiatlumaczy.pl

II.Terminy i pojęcia

Terminy pisane wielką literą użyte w niniejszym Regulaminie mają następujące znaczenie:

1.ENERGIATLUMACZY.PL – sklep internetowy działający pod adresem www.energiatlumaczy.pl, prowadzony i administrowany przez spółkę Energia Tłumaczy Sp. z o.o. z siedzibą ul. Międzyborska 21/4, 04-041 Warszawa, NIP: 1133010966, REGON: 385594981, e-mail: sklep@energiatlumaczy.pl wpisana pod nr KRS 0000829624 do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, świadczącą usługę udostępnienia zasobów ENERGIATLUMACZY.PL na rzecz Użytkowników.

2.Produkt – towar, rzecz ruchoma będąca przedmiotem Sprzedaży za pośrednictwem ENERGIATLUMACZY.PL;

3.Kupujący – osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, dokonująca zakupów w ENERGIATLUMACZY.PL. Kupującymi mogą być osoby, które ukończyły 13 rok życia, ale nie ukończyły 18 lat, w zakresie w jakim mogą nabywać prawa i zaciągać zobowiązania zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa;

4.Sprzedający – Energia Tłumaczy Sp. z o.o., ul. Międzyborska 21/4, 04-041 Warszawa. Sprzedający i ENERGIATLUMACZY.PL są pojęciami tożsamymi i mogą być używane przemiennie w Regulaminie.

5.Konsument – Kupujący będący osobą fizyczną, dokonujący czynności prawnej w ramach ENERGIATLUMACZY.PL, niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.

6.Przedsiębiorca – Kupujący, będący osobą fizyczną dokonującą zakupów za pośrednictwem ENERGIATLUMACZY.PL w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, ale mogącą we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, wykonujący we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową;

7.Sprzedaż – procedura prowadząca do zawarcia umowy sprzedaży Produktów pomiędzy Kupującym a ENERGIATLUMACZY.PL. Sprzedaż odbywa się przez Internet na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie;

8.Regulamin – niniejszy regulamin określający zasady korzystania z ENERGIATLUMACZY.PL.

III.Warunki techniczne korzystania z ENERGIATLUMACZY.PL

1.Korzystanie z ENERGIATLUMACZY.PL za pośrednictwem sieci Internet jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Kupujący, następujących minimalnych wymagań technicznych: łącze internetowe, przeglądarka internetowa z obsługą Java Script i plików Cookies.

2.ENERGIATLUMACZY.PL nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Kupującego, a także za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Kupującego.

IV.Rejestracja i zasady korzystania z ENERGIATLUMACZY.PL

1.ENERGIATLUMACZY.PL działa 12 miesięcy w roku, 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę (za wyjątkiem krótkich przerw spowodowanych pracami konserwacyjnymi).

2.Do dokonywania zakupów w ENERGIATLUMACZY.PL niezbędne jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.

3.Składanie zamówień jest możliwe po wypełnieniu formularza znajdującego się na stronie ENERGIATLUMACZY.PL, w którym należy podać imię i nazwisko (ewentualnie nazwę w przypadku Przedsiębiorcy), adres korespondencyjny, adres e-mail, telefon kontaktowy, numer NIP w przypadku Przedsiębiorcy, a także zaakceptować niniejszy Regulamin.

4.Po wypełnieniu formularza, na podany w nim adres e-mail zostanie wysłany e-mail aktywacyjny, który należy odebrać i potwierdzić Rejestrację klikając w link aktywacyjny.

5.W procesie Rejestracji Kupujący ma obowiązek podać prawdziwe i pełne informacje.

6.Dokonanie zakupu w ENERGIATLUMACZY.PL możliwe jest również bez Rejestracji Kupującego przewidzianej w ust. 3-5 niniejszego tytułu. W takim wypadku Kupujący przy dokonywaniu zakupu obowiązany jest do wypełnienia formularza, w którym wpisuje w szczególności: imię i nazwisko (ewentualnie nazwę i NIP w przypadku Przedsiębiorcy), adres korespondencyjny, adres wysyłki, adres e-mail, telefon kontaktowy, a także akceptuje niniejszy Regulamin.

7.Adres wysyłki podany podczas Rejestracji lub w formularzu przy zakupie bez Rejestracji stanie się domyślnym adresem, który będzie używany do realizacji zamówień; przy każdym zamówieniu, Kupujący będzie miał możliwość podania innego adresu wysyłki. W przypadku podania adresu służbowego, należy dodatkowo podać nazwę firmy.

8.Kupującego w trakcie Rejestracji lub w formularzu przy zakupie bez Rejestracji obowiązuje zakaz wprowadzania treści o charakterze bezprawnym.

9.ENERGIATLUMACZY.PL nie wyraża zgody na wykorzystywanie i przerabianie jakichkolwiek elementów znajdujących się na stronie internetowej, w szczególności elementów graficznych, logo oraz treści w całości ani w części, należących do ENERGIATLUMACZY.PL. Autorskie prawa majątkowe przysługują ENERGIATLUMACZY.PL.

V.Procedura zawarcia umowy sprzedaży

1.Informacje o Produktach zamieszczone na stronie ENERGIATLUMACZY.PL nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, lecz są zaproszeniem do składania ofert.

2.Kupujący, przesyłając zamówienie dotyczące Produktu za pośrednictwem ENERGIATLUMACZY.PL, składa ofertę zawarcia umowy sprzedaży.

3.W celu złożenia zamówienia Kupujący zobowiązany jest:

a.dokonać wyboru zamawianych Produktów;

b.dokonać wyboru sposobu dostawy oraz adresu dostawy i adresu, na jaki ma być wystawiona faktura lub rachunek;

c.dokonać wyboru sposobu płatności.

d.wypełnić formularz zamówienia.

4.ENERGIATLUMACZY.PL wyśle Kupującemu potwierdzenie przyjęcia zamówienia na podany przez Kupującego adres e-mail, co jest tożsame z potwierdzeniem zawarcia umowy.

5.W wiadomości, o której mowa w ust. 4 powyżej ENERGIATLUMACZY.PL wskaże numer rachunku bankowego, na który należy dokonać wpłaty w przypadku wyboru przesyłki innej niż za pobraniem.

VI.Prawa i obowiązki Kupującego

1.Kupujący jest odpowiedzialny za podanie prawidłowego i pełnego adresu wysyłki.

2.Jeżeli dane Kupującego podane w procesie Rejestracji ulegną zmianie, Kupujący jest zobowiązany do ich niezwłocznej aktualizacji.

3.ENERGIATŁUMACZY.PL wysyła zamówione Produkty zgodnie z postanowieniami Tytułu VIII Regulaminu.

VII.Ceny, płatności i anulowanie zamówienia

1.Wszystkie ceny Produktów zamieszczone na stronie internetowej ENERGIATLUMACZY.PL:

a)podawane są w złotych polskich,

b)zawierają podatek VAT,

c)nie zawierają kosztów dostawy.

2.Koszt dostawy uzależniony jest od wybranej przez Kupującego formy dostawy Produktu.

3.Kupujący może wybrać następujące formy płatności za zamówione Produkty z dostawą na terytorium Polski:

a)płatność przy odbiorze: realizacja zamówienia rozpoczyna się po zakończeniu procesu składania zamówienia. Wybór tej opcji możliwy jest tylko w przypadku, gdy Kupujący jest Konsumentem;

b)przelew bankowy: realizacja zamówienia rozpoczyna się po wpłynięciu wpłaty na rachunek bankowy ENERGIATLUMACZY.PL określony w ust. 5 poniżej.

c)płatność za pośrednictwem systemu DotPay: realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu przez ENERGIATLUMACZY.PL potwierdzenia od DotPay o dokonanej płatności.

4.Zasady dostawy Produktów poza terytorium Polski są każdorazowo indywidualnie uzgadniane z Kupującym.

5.W przypadku płatności określonych w ust. 3 pkt. b) powyżej Kupujący zobowiązany jest dokonać płatności na rachunek bankowy ENERGIATLUMACZY.PL o numerze: 15 1140 2004 0000 3302 7979 3827, mBank, Tytułem: „Zamówienie nr [_____]”. Płatność powinna być dokonana w terminie 5 dni od dnia otrzymania od ENERGIATLUMACZY.PL wiadomości e-mail potwierdzającej przyjęcie zamówienia.

6.Jeżeli Kupujący nie dokona wpłaty w terminie określonym w ust. 5 powyżej ENERGIATLUMACZY.PL wyśle do Kupującego wiadomość e-mail przypominającą o konieczności opłacenia zamówienia. W e-mailu przypominającym ENERGIATLUMACZY.PL wyznaczy Kupującemu kolejny pięciodniowy termin, po upływie którego zamówienie zostanie uznane za anulowane.

7.Zamówienie może zostać anulowane lub zmodyfikowane także na prośbę Kupującego złożoną przed dokonaniem wysyłki Produktu przez Sprzedającego. Prośba powinna zostać przesłana na adres e-mail sklep@energiatlumaczy.pl.

8.ENERGIATLUMACZY.PL wysyła zakupiony Produkt w ciągu 7 dni od dnia potwierdzenia przyjęcia zamówienia na podany przez Kupującego adres e-mail, w trybie przewidzianym w Tytule V. ust. 4 w przypadku wybrania przez Kupującego opcji płatności pobraniowej. W innych wypadkach Produkt zostaje wysłany w ciągu 7 dni od daty zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym ENERGIATLUMACZY.PL.

9.Obowiązek dodatkowych płatności po stronie Konsumenta, wykraczających poza uzgodnione wynagrodzenie za główne obowiązki ENERGIATŁUMACZY.PL, możliwy jest po uzyskaniu wyraźnej zgody Konsumenta, wyrażonej najpóźniej w chwili złożenia zamówienia przez Konsumenta.

VIII.Warunki dostawy

1.Zamówione Produkty mogą być dostarczone za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej.

2.ENERGIATLUMACZY.PL informuje Kupującego o wysłaniu Produktu za pośrednictwem wiadomości e-mail.

3.O fakcie niedoręczenia przesyłki Kupujący zawiadomi ENERGIATLUMACZY.PL za pośrednictwem wiadomości e-mail. Kupujący musi uwzględnić fakt, że terminy doręczania przesyłek są różne u poszczególnych dostawców.

4.W wypadku niedoręczenia przesyłki Kupującemu, ENERGIATLUMACZY.PL złoży reklamację u dostawcy.

5.Jeżeli dostawca uzna reklamację ENERGIATLUMACZY.PL, wówczas ENERGIATLUMACZY.PL zwróci niezwłocznie Kupującemu całość wpłaconej kwoty na wskazany przez Kupującego numer rachunku bankowego. Odpowiednie zastosowanie znajdą postanowienia Regulaminu zawarte w Tytule IX ust. 6-8.

6.W celu ułatwienia rozpatrzenia reklamacji z tytułu zniszczenia Produktu w transporcie, Kupujący odbierając przesyłkę z zamówionym Produktem, w przypadku stwierdzenia zniszczenia lub naruszenia opakowania, w którym doręczany był Produkt, powinien za pośrednictwem kuriera lub pracownika poczty, sporządzić protokół szkody.

7.Jeżeli okaże się, że Produkt uległ uszkodzeniu w transporcie, Kupujący zawiadomi o tym fakcie ENERGIATLUMACZY.PL za pośrednictwem wiadomości e-mail przesłanej na adres sklep@energiatlumaczy.pl wraz z protokołem szkody, jeżeli taki został sporządzony przez Kupującego.

8.ENERGIATLUMACZY.PL niezwłocznie po otrzymaniu protokołu uszkodzenia przesyłki lub zawiadomienia o uszkodzeniu przesyłki w transporcie rozpocznie proces reklamacyjny w firmie dostarczającej przesyłkę.

9.Jeżeli dostawca uzna reklamację ENERGITLUMACZY.PL, wówczas ENERGIATLUMACZY.PL zwróci niezwłocznie Kupującemu całość wpłaconej kwoty na wskazany przez Kupującego numer rachunku bankowego. Odpowiednie zastosowanie znajdą postanowienia regulaminu zawarte w Tytule IX ust. 6-12 Regulaminu.

IX.Odstąpienie od umowy

1.Postanowienia niniejszego Tytułu IX znajdą zastosowanie w przypadku, gdy Kupujący jest Konsumentem.

2.Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyny w terminie 14 dni od daty odebrania przesyłki zawierającej Produkt. W razie skorzystania z prawa odstąpienia umowa uważana jest za niezawartą. To co strony świadczyły ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

3.Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno być złożone na piśmie i przesłane na adres: Energia Tłumaczy Sp. z o.o., ul. Międzyborska 21/4, 04-041 Warszawa lub skanu pisma na adres e-mail: sklep@energiatlumaczy.pl. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.

4.Zwracany Produkt należy odesłać na adres: ENERGIATLUMACZY.PL, ul. Pieskowa Skała 13/3, 02-699 Warszawa, najpóźniej w ciągu 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

5.Świadczenie spełnione przez Konsumenta, w tym koszt dostarczenia rzeczy, zostanie mu zwrócone przez ENERGIATŁUMACZY.PL nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

6.ENERGIATŁUMACZY.PL nie jest zobowiązana do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego, dodatkowych kosztów wynikających z wybrania przez Konsumenta innego niż najtańszy sposobu dostarczenia rzeczy.

7.Jeżeli Konsument dokonał płatności kartą płatniczą lub przelewem elektronicznym, zwrot świadczeń nastąpi odpowiednio na kartę lub rachunek bankowy, z którego nastąpiła płatność. W przypadku płatności przelewem tradycyjnym albo płatności przy odbiorze, świadczenie zostanie zwrócone na rachunek bankowy wskazany przez Kupującego w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy lub przekazem pocztowym.

8.ENERGIATŁUMACZY.PL może, po uzyskaniu zgody Konsumenta, dokonać zwrotu świadczenia w inny sposób niż ten, w jaki Konsument dokonał zapłaty, o ile nie wiąże się to dla Konsumenta z kosztami.

9.ENERGIATŁUMACZY.PL może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

10.ENERGIATLUMACZY.PL nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu należności lub opóźnienie terminu zwrotu, jeżeli Konsument, pomimo wezwania przesłanego na jego adres e-mail, nie wskaże numeru rachunku bankowego, na który ma nastąpić wpłata lub gdy nie przekaże ENERGIATLUMACZY.PL wszystkich danych koniecznych do dokonania wpłaty.

11.ENERGIATLUMACZY.PL nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu należności lub jego opóźnienie, jeżeli nastąpiło to z powodu przekazania przez Konsumenta błędnych danych osobowych (imię, nazwisko, adres) lub błędnego numeru rachunku bankowego.

12.Za świadczenie spełnione przez Kupującego, o którym mowa w pkt 5 powyżej uważa się uiszczoną przez niego cenę zakupionego Produktu oraz koszty dostarczenia mu rzeczy i z tym zastrzeżeniem, że koszty przesyłki uiszczone w związku ze zwrotem Produktu do Sprzedającego obciążają Kupującego.

13.Prawo do odstąpienia od umowy określone w niniejszym Tytule IX, zgodnie z art. 38 pkt. 3 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów, w których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

X.Reklamacje

1.ENERGIATŁUMACZY.PL ponosi wobec Kupującego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne lub prawne.

2.Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej (Produktu) z umową.

3.Produkt jest niezgodny z umową, jeżeli:

a)nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;

b)nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedający zapewnił Kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;

c)nie nadaje się do celu, o którym Kupujący poinformował Sprzedającego przy zawarciu umowy, a Sprzedający nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;

d)została Kupującemu wydana w stanie niezupełnym.

4.Jeżeli Kupującym jest Konsument, na równi z zapewnieniem Sprzedającego traktuje się publiczne zapewnienia producenta lub jego przedstawiciela, osoby, która wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej, oraz osoby, która przez umieszczenie na rzeczy sprzedanej swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent.

5.ENERGIATŁUMACZY.PL nie odpowiada za niezgodność towaru z umową, gdy Kupujący w chwili zawarcia umowy o tej niezgodności wiedział.

6.Jeżeli Kupującym jest Konsument, Sprzedający nie jest odpowiedzialny za to, że rzecz sprzedana nie ma właściwości wynikających z publicznych zapewnień, o których mowa w pkt 4, jeżeli zapewnień tych nie znał ani, oceniając rozsądnie, nie mógł znać albo nie mogły one mieć wpływu na decyzję Kupującego o zawarciu umowy sprzedaży, albo gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem umowy sprzedaży.

7.ENERGIATŁUMACZY.PL jest odpowiedzialna z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Kupującego lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili.

8.Podstawą do reklamacji nie mogą być różnice w wyglądzie Produktu wynikające z ustawień monitora Kupującego, w szczególności kolor, odcienie, rozdzielczość. Kupujący przed złożeniem zamówienia w przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących Produktu (np. wymiarów, materiałów, itp.) zobowiązany jest zapytać o nie Sprzedającego.

9.ENERGIATŁUMACZY.PL odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat.

10.Procedura reklamacyjna:

a)Reklamowany Produkt należy dostarczyć na adres: Energia Tłumaczy Sp. z o.o. ul. Pieskowa Skała 13/3, 02-699 Warszawa, wraz z opisem reklamacji. Opis reklamacji powinien zawierać opis stwierdzonej niezgodności towaru z umową oraz preferowany przez Kupującego sposób załatwienia reklamacji: naprawa, wymiana na nowy, obniżenie ceny, zwrot świadczeń pieniężnych, tj. ceny, kosztów wysyłki i kosztów odesłania towaru do Sprzedającego. Wzór reklamacji stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu.

b)Decyzja o uwzględnieniu lub odmowie uwzględnienia reklamacji, a także o sposobie jej załatwienia zostanie zakomunikowana Kupującemu za pośrednictwem wiadomości e-mail najpóźniej w ciągu 14 dni od daty złożenia przez niego reklamacji tj. od dnia otrzymania przez ENERGIATŁUMACZY.PL przesyłki z reklamowanym Produktem. W przypadku uznania reklamacji, towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy. Jeśli nie będzie to możliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów) ENERGIATLUMACZY.PL zwróci Klientowi równowartość ceny towaru.

11.Odesłanie towaru naprawionego, nowego i zwrot świadczeń pieniężnych na rzecz Kupującego nastąpi niezwłocznie po dniu zakomunikowania Kupującemu decyzji w przedmiocie złożonej przez niego reklamacji.

12.Do zasad zwrotu Kupującemu świadczeń pieniężnych stosuje się odpowiednio postanowienia Tytułu IX ust. 6-12 Regulaminu.

XI.Dane osobowe

1.Administratorem danych osobowych jest Energia Tłumaczy Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Międzyborska 21/4, 04-041 Warszawa, NIP: 1133010966, REGON: 385594981, e-mail: sklep@energiatlumaczy.pl, wpisana pod nr KRS 0000829624 do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS.

2.Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. Nr 101 z 2002 r., poz. 926 z późn. zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

3.Dane osobowe są przetwarzane w ENERGIATLUMACZY.PL zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz art. 16-22 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w celach związanych z prowadzeniem działalności handlowo-usługowej.

4.Dokonując Rejestracji oraz dokonując zakupu bez Rejestracji Kupujący wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie ENERGIATLUMACZY.PL oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy sprzedaży Produktów. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia zrealizowanie zamówienia.

5.Dane osobowe Kupującego mogą być przekazane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa oraz w przypadku niezapłacenia należności na rzecz ENERGIATLUMACZY.PL podmiotom prowadzącym w jego imieniu postępowanie związane z dochodzeniem należności.

6.W przypadku wyrażenia przez Kupującego dodatkowej zgody, dane osobowe będą przetwarzane przez ENERGIATLUMACZY.PL w celu informowania o nowych towarach, promocjach i usługach.

7.Kupujący ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania ich usunięcia.

XII.Postanowienia końcowe

1.Ewentualne spory pomiędzy Kupującym a ENERGIATLUMACZY.PL zostaną poddane rozstrzygnięciu sądu właściwego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 listopada 1964 roku - kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296 z późn. zm.).

2.W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.

3.Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 17.02.2020 r.

4.ENERGIATLUMACZY.PL zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmieniony Regulamin ENERGIATLUMACZY.PL udostępni go na stronie http://www.ENERGIATLUMACZY.PL.

(Załącznik nr 1 do Regulaminu ENERGIATLUMACZY.PL)

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

[Miejscowość, data]

…………………………………………………….

…………………………………………………….

…………………………………………………….

[imię, nazwisko i adres Konsumenta]

Fax…….

e-mail……………..

Energia Tłumaczy Sp. z.o.o.

Ul. Międzyborska 21/4

04-041 Warszawa

Adres do zwrotów:

Pieskowa Skała 13/3

02-699 Warszawa

Ja …………………………niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy …………………………

- Data zawarcia umowy……………………………….

- Imię i nazwisko Konsumenta………………………………

- Adres Konsumenta……………………………..

- Podpis Konsumenta (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)


(Załącznik nr 2 do Regulaminu ENERGIATLUMACZY.PL)

[Miejscowość, data]

…………………………………………………….

…………………………………………………….

…………………………………………………….

[imię, nazwisko i adres Konsumenta]

Energia Tłumaczy Sp. z.o.o.

Ul. Międzyborska 21/4

04-041 Warszawa

Adres do zwrotów:

Pieskowa Skała 13/3

02-699 Warszawa

REKLAMACJA

Niniejszym, zawiadamiam, iż zakupiony przeze mnie towar w dniu ………………………….. jest niezgodny z umową. Niezgodność polega na

…………………………………………………………………………………………………………

niezgodność została stwierdzona w dniu ………………………..

Z uwagi na powyższe na podstawie art. 560 § 1 Kodeksu cywilnego żądam doprowadzenia towaru do stanu zgodnego z umową poprzez:………………………………………………………………….......................

________________________

[PODPIS KONSUMENTA]

POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Prawo odstąpienia od umowy

1.Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

2.Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy.

3.Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas [Energia Tłumaczy Sp. z o.o., 04-041 Warszawa] o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (pismo wysłane pocztą lub skan wysłany na adres e-mail: sklep@energiatlumaczy.pl).

4.Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

5.Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

6.Skutki odstąpienia od umowy:

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

a)Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie na adres Pieskowa Skała 13/3, 02-699 Warszawa, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni;

b)Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy;

c)Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoplo.pl